âkwɛntɛn-tɛn1vanswer, agreeEkwɛntɛ́né weé dékɛ á dyɔn-ɛ?Do you agree that we should go to market?2v.auxaccept3vagree toNzemɛ akwɛntɛ́né mə́ awoŋ.Nzemeh agreed to marry her.nkwɛntɛnntíi mé nkwɛntɛn