âbánv1put something on something, place onMbáné Kupɛ́ɛ ekáá, ngaŋlɛn ékóbé me.I put my hand on Kupe mountain and I became frightened.2accuseAmbǎn mə́ ekud é mekan á yə̌l.He accused him of many things.