âtə́ŋgɛn1-gɛn1v.adjbe correct, appropriate, fitting, right2vlined upTə́ŋgɛ́n betɔ́mbɛ́lɛ́.Keep the glasses lined up.3v.adjbe sound4v.auxmust, should, have toAtə́ŋgɛ́né akɛ á Kómbe.He has to go to Kumba.