bwɛlPl.mɛln14/61treeÉʼbé bwɛl éʼchábé ámīn.This tree is tall.2stickBɛ̌ me bwɛl bé éʼkɛ́ hɛ̂.Give me that fencing stick.3medicineAmwâg bwɛl.He is taking medicine.Nzé mod akollɛʼ, ébɛ mə́ bwɛl.If the person is sick, give him some medicine.