-tə́ŋnum.qhow many? (takes agreement prefix for classes 1-19)Kúb étə́ŋ áwóó?How many fowls does he have?Cf.átə́ŋbétə́ŋétə́ŋéʼtə́ŋmétə́ŋńtə́ŋké bétə́ŋ ne bétə́ŋ