hóoʼ hóoʼideoexpression used in huntingNsoosoŋgɛɛ áhɔ̄bnē mbwɛ́ aá hóoʼ hóoʼ.The hunter called to his dogs, saying hóoʼ hóoʼ.