ebɔmɛnɛ (mesúsúɛ)n1game involving running round a circle of peopleBɛ̌ndem bébɛle ebɔmɛnɛ.The children are playing ebɔmɛnɛ.