âbɛnled-ledv1happenChě ébɛ́nlédé wɛ nɛ̂?What has happened to you?Chě ébɛllaad wê bébónɛɛ́ nɛ̂?What is happening where they are shouting?2use, use up, make use ofAbɛnlédé eʼkə́lé éʼtáan á Kómbe.He used up five thousand in Kumba.