abɛ̂nmebɛ̂nn5/61palm2sole, footprintAwóó abɛ̂n áde ákə́lé.He has a large foot.3clap, sound made by clapping both hands togetherCf.ebɛ̂n é alááabɛ̂n á ndɔɔbâkud mebɛ̂n