abum1mebumn5/61stomach; abdomen; bellyAbum áwag mə́ áte.His stomach hurts.2seat of emotion, thinking, etcNlém ḿbóŋ mə́ á abum.She is happy.Awóó eʼkul á abum.He has a lot of tricksabum á ndábabum dé ekone