ebə́ln.mod7/81kind, typeÉchê eʼbə́l éʼ kúb béebooʼɛ́.This kind of hen is not good.2special kind, unique, without precedent, peculiar, strangeNnyéné ebə́l é akan chii, éebooʼɛ́ me ahɔ́b.I saw an amazing thing today which it is not good for me to talk about.Ebə́l é akan éhéé étáné me nɛ́n?What kind of thing has happened to me?Bekáálé bédé eʼbə́l éʼ bad.Whitemen are different (incomprehensible).3surprise