âlade-evgather, collect forLadé me mesáá á ndɔɔb-tê.Gather some plums for me off the ground.Ladé me bwěm, éhíi me á ekwɛ-tê.Gather some things together for me and put them in the bag.