âbodɛn áse-ɛn1v.phduck downBodɛ́n áse, boŋ eenyénɛ́ wɛ!Duck down so that he doesnʼt see you!Hɛ̂ ábódné ásē, boŋ koŋge étōmē ámīn.Then he ducked down and the cartridge passed above him.2vto be loaded down, weighed downMǒto mébódné áse.The car is weighed down. / The car has a low clearance.