bɔɔpəə́Spell.var.bɔɔb-pəə́bɔɔb-pɔɔ́bɔɔpɔɔ́conjnow then, combination of bɔɔb plus the developmental marker -ʼəə́ used to introduce a new stage of an episodeCf.bɔɔb