atênmetênn5/6raffia palm (very hard, doesnʼt rot, used in house building)Raphia regalis, R. hookeriAtên ádíi mbə́l mé etud ḿmé ńwóó benyɛ̌ bé nkɔ́lé.Atên is a type of raffia palm which has very large fronds.