ebɛ́néeʼbɛ́nén7/81corrugated roofing sheets, zincAchané eʼbɛ́né ábē álôŋnɛɛ́ ndáb.He bought pieces of zinc with which to build his house.2grater