eʼbɛ́nn.mod14sourness, quality of food gone offEʼbɛ́n éʼ nzab bémwedɛɛ́ bán ndyâg ndyééd.The bad soup prevents me from eating the food.