âbwə́g mebúbóŋvask for (in kneeling position)Awedɛ́ modɛ ambwə́g mebúbóŋ áʼsō wê Yésuɛ.That particular man knelt down before Jesus (to ask for something).