âbomtɛn-tɛnv1join together; bring together (things)2put at loggerheadsNziɛ́ adəə́ bad nló abomtɛn áte.Nzie likes to put people at loggerheads.