echəŋgéeʼchəŋgén7/81fluted pumpkin; shrub which bears a round fruit used for making gourds, and whose seeds are used in soupsÉchén echəŋgé ékə́lé.This pumpkin is big.Syn.ékɔŋɛ́bɔŋ 12edible fruit of okongobong vegetableapom dé echəŋgé