nkwɛntɛnn31answer2agreement3consent fee to begin marriage procedures; acceptance (e.g., of first money given for bride price)Akobné mə́ nkwɛntɛn aá mə́ə̄wóŋ mə́.She has agreed to marry him.Syn.nló ń ngáb