ekə́leʼkə́ln14/6sandpaper tree; sand leafFicus exasperataBébɛllɛʼ byaá bé eʼkə́l áwobe eʼbwɔg.Sand leaves are used to wash mortars.Byaá bé eʼkə́l éʼwobpe metii ne tébelɛ bwambí.Sand leaves wash chairs and tables very well.