tamɛ́ɛ wɛlɛ́ɛadv1like that - not good, not badNkǒŋsé ńdyɛ́ɛ̄ tamɛ́ɛ wɛlɛ́ɛ.The world is just like that.2confused, without form