Index of scientific names


b


baboonsǒmn
baby nursenchednnkóbémwānn
baby, new born ~nkə́ə́ln.mod
bachelornkɔln
back (lying on)mekɛdn
back areapípíín
back doorepípíín
back endasudn
back of neckmbíd e abɔln
back, below of ~ebwɔken
backachendokoŋ ?n
backstabfíŋgɛ́ɛ́ideo
bad airnsudn
bad air, pass out ~âsuu1v
bad for, be ~âbébɛnv
bad thingnsam2n
bad, be ~âbébv.adjâkag1v
bad, go ~âsɛd2v
bad, gone ~eʼbɛ́nn.mod
bad, make to feel ~âbébed nlém á abumv.exp
bad, taste ~âbɛ́nv.adj
Bafaw personnhɔ́ɔ́dn
bag of peacemakerebam é ngwɛɛn
bag, k.o.ngwemn
Bahama grassnziinzyə́ŋn
Bakossi areaekɔ́ɔ̄sēn
Bakossi languageAkɔ́ɔ̄sēn
Bakossi personnkɔ́ɔ̄sēn
baldnessewom2n.mod
balls, small round ~ngwásɛln
bamboo piecesmbúnnmbwɛnen
bamboo pithelilə́ŋn
bamboo, Indian ~esisoŋ é nkáálén
bamboos for thatchmbɛnɛ1n
banananyákén
bandmesíken
band for carrying basketsmɔɔ́n
bandagebándédn