Akoose–English Dictionary


m


mbom é ngábn10large sum of money
mbóm e ntyə́gmbóm é ntyə́gn9/10large wooden drum
mbómɛ́nmbómɛ́nn.mod9/101evil2stubbornmbómɛ́n e akanmbómɛ́n é bad
mbómɛ́n e akann9crime
mbómɛ́n é badn10criminals
mbon1mbonn9/10ordinary toadMbon ewóó nkaŋ á yə̌l.The toad has nodules on its body.
mbon2mbonn9/10stump (of tree), base of treeLím mbon e bwɛl ne ásē.Dig out that tree stump.Adyɛ̌ á mbon e dií-mîn.He is sitting on the stump of a palm tree.mbon e abúú
mbon3nred cord tied round the motherʼs neck as protection until the child is weaned
mbon4nkind of spice
mbon5Dial.var.mbom3n9fullness
mbon6mbonn.mod9/10indirect insultAhɔ́bé mbon e ehɔ́b áwêm yə̌l.He insulted me.Ntúbé mə́ mbon.He insulted me.
mbon e abúún9rectum
mbon e mbwɛnn9/10giant forest toad, poisonous, it’s skin is smooth with a peculiar colour
mbonjambonjaDial.var.mbonjeDualambonjin9/10flowerNsuu ńchyáa mbonja.The nsuu plant bears flowers.
mbonjeDial.var.ofmbonja
mbon mbinnblack fronted duikerCephalophus nigrifrons
mboŋ1n9particles (of dirt in water)Edíb édé mboŋ áte.The stream has small particles of dirt in it.Mboŋ edé á medíb-te.The water has small particles in it.
mboŋ2n.mod3goodness, goodmboŋ ḿ mod,a good person.
mboŋ3n3helpAbɛlé me mboŋ ḿme mêchadtɛ́nnɛ́.I had forgotten about the help he gave me.
mbóŋ1mbóŋn9/10witness (in court)Mə́ adé me mbóŋ áyə̄le nkáa.He is my witness in the case.
mbóŋ2npiece of a wood
mbôŋ1mbôŋn3/41small hornbillMbôŋ ńdíi eʼnɔn ábe éʼkə́lé nló.The hornbill is a bird with a large head.2piping hornbillBycanistes fistulator
mbôŋ2mbôŋn3/41central rafter, beam; beam supporting etágMbôŋ ń ndáb ḿbógké áte.The central rafter in the house is broken.2pole (used for carrying a corpse)
mbǒŋVar.ofmboómboó nsɛ̂dfruit like alligator pepperseed podgrain chewed at the burial of the placenta
mboŋɛncliffUB