Akoose–English Dictionary


e


esyə̌lSpell.var.esyəə́ladjall (for nouns of class 9)Cf. -syə̌l
ésyə̄lSpell.var.ésyə̄ə̄ladjall (for nouns of classes 7 and 10)Cf. -syə̌l
éʼsyə̄lSpell.var.éʼsyə̄ə̄ladjall (for nouns of classes 8, 14 and 19)Cf. -syə̌l
esyəŋgén.mod7stare; koni eyeAnɔnné mə́ esyəŋgé é dǐd.He looked at him out of the corner of his eye.
ésyə̄ŋgɛlɛ́besyə̄ŋgɛlɛ́n1/2pond skater; small insect that moves swiftly on water with a ‘fip’ soundGerridaeÉsyə̄ŋgɛlɛ́ ahwɛ́ɛ́nɛ́ mendíb, atimɛ á sii.The water insect brought water and then went back to the side. (Prov.)
esyɔgeeʼsyɔgen7/8large basket (carried with headband on the back) used for carrying firewood, cocoyams, etc. from the farmEsyɔge ésɛ́llé nkon.The bottom of the basket is broken.Syn.nkomé
etaaaːDial.var.oftaa2
éʼtáannumfive (for nouns of class 8)Ndyédé eʼtɔm éʼtáan.I ate five plantains.Cf.étaanɛ́
étáannumfive (for nouns of class 10)nguu étáan,five pigs.
étaanɛ́bétaanɛ́n1/2(cashew) pod with five seedsCf.ébɛɛ́élaánɛ́éniínɛ́éntoobɛ́épɔkɛ́lɛ́éʼtáan
etágeʼtágn7/81platform in the round house for storing firewoodBad békɛne etág.People are constructing a firewood platform.2storage area
etamtameʼtamtamn7/8wide open place
etámtámeʼtámtámn7/8fruit used as small balls (used by sorcerer)Cf.nkyɛ́ɛ
etánn.mod71ripe2red, brownetán é ndóŋ,ripe peppers.Syn.eʼyəg
etandéeʼtandéDial.var.etandún7/8whistleSə́nze etóó etandé.The soldier blew a whistle.
etandúDial.var.ofetandé
etân ndɔɔbn7reddish soil
etaŋgúeʼtaŋgún7/8whip
etɛ́lDial.var.ofetə́l
etɛnzén7pass time, wasting of time, doing stupid things
etəln7shorts
etə́leʼtə́lDial.var.etɛ́ln7/81space, sizeLə́g etə́l é ekob.Leave the door open.Eʼtə́l bé mekon eʼkə́lé áte nyaa pɔ́g.The poles are equally spaced.2place, chance, positionAkudté mə́ etə́l é nsɔ́n.He got him a job.Cf.atəletə́letə̂l e ékwɛ̄ɛ
etə́len7placeCf.atəletə́l