Akoose–English Dictionary


a


abendémebendén5/61kettle2jug (with or without cover)Abendé ádé á dǔ.The kettle is on the fire.Bewúúsá bébɛnlaad abendé áwobe mekuu.Hausa people (Muslims) use a kettle to wash their feet.3flask
abende dé esálémebende mé esálén5/6giant frog (large hairy frog)
abepémebepén5/6veranda, covered front area
abɛ́mebɛ́n5/61habit2characterAbɛ́ déebooʼɛ́ mə́.His habit is not good.3moral (of a story)Cf.âbɛ́-dédebɛ́edɛ́mo
ábɛnumtwo (for nouns of class 13)
âbɛFutNeg.êebagkɛ́Impf.abagɛʼPerf.abagévgiveBag mə́!Give (it) to him!Cf.âbagnedâbɛ mendɛâbɛ nsəl nhɔ́g
âbɛ́FutNeg.êebááImpf.abâgPerf.abédé11vto beMenláá mə́ meé ábɛ̂ nsɔ́n áte ḿmē baáb bébɛlɛɛ́.I told him he should join the work his friends were doing.2vexist3v.auxstill; continueAne mod adé/adíī abónɛʼ.The man is still shouting.4v.auxto be supposed toNzyɔg aá, mə̂mbɛ́ mə́chāā bǎn bébɛ, aá ken mə́cháaʼɛ?The elephant says that he is supposed to bear two children but does he?Cf.abɛ́-dédebɛ́edɛ́moâbɛ́ etɔmâbɛ́ ngɔlâbɛ́ nló ámīnâbɛ́ɛn
ábɛdpossour; possessive pronoun first person plural, precedes nouns of classes 2, 8, 14 and 19
âbɛ́dɛn áte-ɛn1v.phlean backwardsAbɛ́dné áte nɛ̂ epəə́ étɔm.He walks upright like the peelings of a plantain. I.e., with the chest pushed forward.Abɛ́dné áte.He pulls his shoulders back.2v.adj.phbe flatPân ebɛ́dné áte.The pan is flat.
âbɛ́ etɔmexpbe obliged toEdé wɛ etɔm âkɛ á dyad.You are obliged to go home.Ébɛ́ wɛ etɔm âkɛ ...It will be necessary for you to go ...
âbɛ́ɛn-ɛnvbe withAbɛ́ɛ́né mwǎn á dɔ́gtɛɛ wén.He is here at the hospital with the child.
âbɛl1v1doAbɛlɛ nsɔ́n ngíne.He is working hard.2makeâbɛl mendɛâbɛleâbɛledâbɛlɛnâbɛnledâbɛntedmbɛntéd
âbɛl2Dial.var.âbəlv.auxalwaysÁbɛlɛ́ʼ akag á ahín.He always went to the bush.
âbɛl3vcure (fever)
abɛlen5serving, serviceabɛnled
abɛ́lémebɛ́lén5/6small drum
âbɛle-ev1do for2make forAbɛllé me bwɛl ábē ḿmwákɛ̄.He made me some medicine which I drank.3serve
abɛle á Dyǒbn5religion
abɛ́lé á kɔdmebɛ́lé mé kɔdn5/61four striped squirrel2striped ground squirrelEuxerus erythropus
âbɛled-edv1work2make3treatBɛléd ane mod nkule boŋ ádyɛ bwâam.Treat that man so that he gets well.
âbɛlɛn-ɛnv1do2useBɛlɛ́n echem páá nsɔ́n!Use my cutlass for work!3worshipAbɛlle ngii nɛ́ɛ dyǒb.He is worshipping a lion as god.
âbɛl mendɛv.expto show favourEbɛlé me mendɛ.You did me a favour.
âbɛl nɛ́nprepso as, in order toAsumé mbaaŋgé adú, âbɛl nɛ́n akɔg ésūbāg.??
âbɛ mendɛv.expto make a sacrifice
abɛ́nmebɛ́nn5/6slapAbɔmé me abɛ́n.He gave me a slap. He slapped me.