Akoose–English Dictionary


ɔ


ɔ́fîdɔ́fîdSpell.var.ɔ́fisEnglishn9/10office
ɔ́fisSpell.var.ofɔ́fîd
ɔ̂mm ɔ̂mmideosound of monkeys
ɔʼɔ́exclexclamation of surprise
ɔ́ʼ ɔ́ʼexclexclamation of surprise
ʼɔ́ɔm ʼɔ́ɔmideosound of monkeys
ɔɔɔ́ɔɔexclexclamation of surprise