English–Akoose Index


y


yammbaá1n
yam, bulbous and edible ~etɔ́gn
yam, inedible ~nkákan
yam leavesedísaŋn
yam-like fruit, poisonous ~nchii2n
yamsbembaán
yawsepádn
yearmwɛ̌n
year, last ~mpúmwɛ̌n
yeastesoltɛnn
yellownsulen
yellow backed antelopenzibn
yellow billpóónyómn
yellow-billed barbetntâŋ ékə́ə́lén
yellow-billed turacokwóg1n
yellow colouredmǒlmólɛn.mod
yellow feverahébn
yellow-rumped tinkerbirdmwaákúbɛn
yellow wagtailelóg meláan
yellow white-eyemǔlmúlɛn
yellow yamasə́ln
yeseepartɛɛpart
yes-mannsobn
yesterdaychǎnadv.teʼchǎnn
yieldachádn
yoke, egg ~nlə̌ŋn
you and themnyábə́əpro
you (future)wɛ̌-pfx
youngetumn.modnsam1n
younger-sadadj
younger brother or sistermwǎne asadn
young mankɔ́demodn
young Ngweesobé ngwɛɛn
young oil palmmpwed ń diín
young onesngɔn3n
young ones of same familymbote1n
young plantmpagen
young plantain plantsngɔn é eʼtɔmn
young slaveetúmbe1n
young, very ~nchɛdn.mod
you (pl)nyɛ́ɛpro
you (pl)nyépro
yourechenyíposs
your brothermwǎnyoŋn
your (pl) (cl. 1)awɛnposs
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >