English–Akoose Index


r


raffia bamboo for roofnkɔ́lén
raffia palmetudn
rafter, central ~mbôŋ2n
ragsetubn.mod
rails (of train)nkɔ́kén
rainmbúú2n
rainbowngubélen1n
rain fallingwúduduideo
rain fall, make ~âchɔg2v
rain makingachɔgɛn
rain, man who stops ~nchóómbūūn
“rain tree”eʼsaŋn
rainwater puddlesmesɛ́nn
rainy seasonnkógnnkúgn
raise moneyâsaav
raise upâchə́gedv
rampant, be ~âkamlɛnv.adj
rankndiin
rank in Ngwe societysáá ngwɛɛn
ransom, serve as ~âwúutɛnv
rapidlykwabideo
raptor sp.kwógɛ́ln
rascalelaŋgén
rash, heat ~nkaŋ2n
rat, giant ~kúún
rather thanetútún
rat, house ~salɛ́nsǎlpəən
“rat mole”kúún
rattles, sound of ~bə́ŋgɛ́lɛ́ʼ bəŋgɛlɛʼideo
rattles worn by jujuabə́ŋgɛ́ln
rawetumn.modmbîdn.mod
raymwayén
reachâpɛv.auxâpid1v
reach hereâpɛv
readâláŋv
readinessmboŋsɛnn
readingaláŋgen
ready, be ~âboŋsɛnv.aux
ready, be ~âchii2v.adj
ready, get ~âlad yə̌lv.exp