English–Akoose Index


n


naggingmbɛ́den.mod
nail toâbomnedv
nail, finger~nyǎnn
nail, toe~nyǎnn
naked-faced barbeteʼwoŋn
namedǐnn
name a childâchuu1v
name added to persons namempaŋtɛnn
name of Ndom villageNdóómn.pr
name of Ngussi villageNguúsēn.pr
name of Nhyang villageNhyáŋn.pr
name of placeMwěkɛnn.pr
name of riverEpûbn.pr
name sb.âchu1v
name, associated ~mpaŋtɛnn
name, descriptive ~mbəŋn
name, family ~mpaŋtɛnn
name, give ~âchəgev
name, having a good ~âkɛle átev.adj.ph
namesakembómbɛɛn
narrowâkóŋ átev.adj.ph
narrow valleympə́glɛ́nn
nasal mucouseʼbɔmn
nationaloŋn
native treatmentmbə̂l1n
nature (of buildings)nlóŋtédn
naughty childsátan e mwǎnn
navelatóŋn
nearbɛnbɛnadv.l
near, be ~âchiitɛnv.adj
near, be ~âladɛn átev
nearlyâkogv.auxâkwog3v.auxâponev.auxâponv.auxchɛdn
neck, front of ~nkə́ŋ1n
neck, meat from the ~kɔ́té1n
necklacensáŋn
need, be in ~âtógv.adjâtógnɛnv
negativese-pfx
negative of dé to bev
negrofinch sp.epinéŋgubn
nestdǔmn
nest of hensabwɔgn
nest, k.o.dǔm é ngómbén
net, fishing ~ekaánmbínzén