English–Akoose Index


b


baboonsǒmn
baby, new born ~nkə́ə́ln.mod
baby nursenchednnkóbémwānn
bachelornkɔln
backachendokoŋ ?n
back areapípíín
back, below of ~ebwɔken
back doorepípíín
back endasudn
back (lying on)mekɛdn
back of neckmbíd e abɔln
backstabfíŋgɛ́ɛ́ideo
“backstab”âkɛ mod ntúrɛ́v.exp
bad airnsudn
bad air, pass out ~âsuu1v
bad, be ~âbébv.adjâkag1v
bad for, be ~âbébɛnv
bad, go ~âsɛd2v
bad, gone ~eʼbɛ́nn.mod
bad, make to feel ~âbébed nlém á abumv.exp
bad, taste ~âbɛ́nv.adj
bad thingnsam2n
Bafaw personnhɔ́ɔ́dn
bag, k.o.ngwemn
bag of peacemakerebam é ngwɛɛn
Bahama grassnziinzyə́ŋn
Bakossi areaekɔ́ɔ̄sēn
Bakossi languageAkɔ́ɔ̄sēn
Bakossi personnkɔ́ɔ̄sēn
baldnessewom2n.mod
balls, small round ~ngwásɛln
bamboo, Indian ~esisoŋ é nkáálén
bamboo piecesmbúnnmbwɛnen
bamboo pithelilə́ŋn
bamboos for thatchmbɛnɛ1n
banananyákén
bandmesíken
bandagebándédn